ขออย. อาหาร

บริการขอขึ้นทะเบียน อาหาร 

 • รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร
 • รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม 
 • ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร 
 • รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
 • ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร/เสริมอาหาร  
 • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว

 


 • messageImage_1661585462020.jpg
  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย...

 • messageImage_1661852343455.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 42,950