รับขอทะเบียนกรมปศุสัตว์

รับขอทะเบียนกรมปศุสัตว์

วัตถุอันตราย
-ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จด อย. วัตถุอันตราย
-ขอใบอนุญาตครอบครอง-บริการ วัตถุอันตรายทุกประเภท
-ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย

อาหาร
-ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
-ต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้าอาหาร
-ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
-ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
-ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
-รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารทั้งผลิตและนำเข้า
-ขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ

Visitors: 62,715