รับขอทะเบียนกรมประมง

รับขอทะเบียนกรมประมง

-อาหารทะเล
-ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
-ระบบนำเข้าของกรมประมง

-อาหารและส่วนผสมในอาหารสำหรับสัตว์น้ำ

-ขออนุญาตสถานที่นำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

-ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
-ส่งตรวจสอบประสิทธิภาพ
-ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
-ขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ

Visitors: 62,715