รับจด อย. ยา

รับจด อย. ยา
-รับขออนุญาต(จด อย. ยา) ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
-ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ
-ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer
-ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
-ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
-ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
-ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา
-ขึ้นทะเบียนทั้งใช้กับคนและสัตว์

Visitors: 62,716