รับจด อย. อาหาร
รับจด อย. อาหาร
-รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. อาหาร
-ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร
-ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร โฆษณาเสริมอาหาร (โฆษณาอาหารเสริม)
-ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
-ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
-รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด
-รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร  

Visitors: 62,716