จดเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายอาจเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
       เครื่องหมายการค้าแบบใดที่จะสามารถจดเครื่องหมายการค้าได้ คือ จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
       เราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องหมายที่เราต้องการจดนั้น ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นจดไว้ ทางเรามีบริการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าให้กับท่าน และจดเครื่องหมายการค้า ติดตามความคืบหน้า 
สอบถามข้อมูลโทร.063 995 3361
        

Visitors: 61,428