รับจดทะเบียน ขายตรงและตลาดแบบตรง

บริษัทกฎหมายมืออาชีพ รับแก้ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย แก้ปัญหาภาษีอากร รับจด อย ถูกต้องตามกฎหมาย 

ขายตรงและตลาดแบบ ตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ขายตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น

            ท่านผู้ประกอบการท่านใดที่สงสัยว่า ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การค้าขายสินค้าของท่าน วิธีการซื้อขายสินค้านั้นเข้าลักษณะของการขายตรงหรือตลาดแบบตรงหรือไม่ หากเป็นไปตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง หากไม่ดำเนินการจะมีโทษอย่างไรบ้าง

            ทางเรามีบริการให้คำปรึกษากับท่าน พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โทร.สอบถาม 063 995 3361 

 

 

ทนายความและนักกฏหมายมืออาชีพ   ติดต่อโทร 063-995-3361 หรือ E-mail : sls2017law@hotmail.com, sls2017law@gmail.com ไอดีไลน์ slslaw

Visitors: 62,715