ทนายคดีปกครอง

รึกษาทนายคดีปกครองโทร 063-9953361 หรือ 
สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, 
SLS2017law@gmail.com

 

ข้อมูลในการให้บริการ

    เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ ละเลย หรือ ทำงานล่าช้าเกินควร หรือ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเมิดในสิทธิของผู้เสียหายเราช่วยคุณได้ รวมทั้งการต่อสู้คดีที่ทางหน่วยงานของรัฐฟ้อง เรียกร้องขอความเป็นธรรม เรียกค่าเสียหายจากรัฐและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่


  • ปรึกษาทนายคดีครอบครัวและมรดกโทร 063-995-3361 หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ คดีครอบครัว เช่น ฟ้องหย่า เรียกค่าสินไห...

  • ปรึกษาทนายคดีผิดสัญญาหรือละเมิดโทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ สัญญาเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย หาก...

  • ปรึกษาทนายคดีล้มละลายโทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ เขียนคำฟ้องล้มละลาย ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง ยื่นคำฟ้อ...