ทนายครอบครัวและมรดก

    ปรึกษาทนายคดีครอบครัวและมรดกโทร 063-995-3361    หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, 
SLS2017law@gmail.com


ข้อมูลในการให้บริการ

    คดีครอบครัว เช่น ฟ้องหย่า เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องการอุปการะเลี้ยงดูบุตร ร้องขอเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ ร้องขอเป็นผู้สาบสูญ 

   คดีมรดก เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอแบ่งทรัพย์มรดก ทำหนังสือยินยอมของทายาท   • ปรึกษาทนายคดีผิดสัญญาหรือละเมิดโทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ สัญญาเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย หาก...

  • ปรึกษาทนายคดีปกครองโทร 063-9953361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ข้อมูลในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ ละเลย ...

  • ปรึกษาทนายคดีล้มละลายโทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ เขียนคำฟ้องล้มละลาย ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง ยื่นคำฟ้อ...